I NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, TOIMINTA-ALUE, JA KIELI

Yhdistyksen nimi: Lentopalloseura Kangasala Juniorit ry
Kotipaikka: Kangasalan kaupunki
Perustamisaika: Yhdistys on perustettu 06.07.2023 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä
seura.
Toiminta-alue: Kangasalan kaupunki ja Tampereen kaupunkiseutu
Kieli Seuran kieli: suomi.


II SEURAN TARKOITUS
2§ Seuran tarkoituksena on edistää lentopalloharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että
mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- ja tai huippu-urheilua edellytystensä
ja tarpeidensa mukaisesti.


III TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
3§ Tarkoitustaan seura voi toteuttaa
1 Tarjoamalla jäsenilleen
- kilpailutoimintaa
- koulutustoimintaa
- valmennus- ja harjoitustoimintaa
- lasten ja koululaisten kerhotoimintaa
- nuorisotoimintaa
- tiedotus- ja suhdetoimintaa
- valistus- ja kasvatustoimintaa
- kuntoliikuntaa sekä
muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti
vireitä kansalaisia.
2 Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja
muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille
tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa
4 Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä
5 Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia,
keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja
monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa
varten asianmukaiset luvat.


IV SEURAN JÄSENET
4§ Seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä luonnollisen tai juridisen henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä
seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran
toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen
päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on
elinikäinen.Kannattavaksi yhteisöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön,
joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
5§ Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä
varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen
suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan
kalenterivuoden loppuun asti.
6§ Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen joka:
- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
- toimii seuran sääntöjen vastaisesti
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
- toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti
seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun
ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa
vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon
erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen
seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla
ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


V LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
7§ Jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruuden päättää
yhdistyksen kokous vuosittain. Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.


VI YHDISTYKSEN KOKOUS JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
8§ Seura pitää vuosittain yhdistyksen kokouksen viimeistään kuusi kuukautta tilikauden
päättymisen jälkeen. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu yhdistyksen
kokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta
- sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
- kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
- seuran kotisivuilla.
Kirjallinen ilmoitus voidaan toimittaa sähköisesti.
9§ Yhdistyksen kokouksessa käsitellään
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5 Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus ja esitetään
tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
8 Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
9 Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran
puheenjohtajaksi.
10 Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi 3-8 jäsentä
11 Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja.
12 Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat
13 Kokouksen päättäminen
10§ Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian
takia tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia,
jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista,
joita seuran jäsenet haluavat seuran varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle
kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.
11§ Seuran, sen hallituksen ja jaostojen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten
pöytäkirjat on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat
tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.
12§ Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian
ratkaisemista ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali
ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on
yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan äänestys vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä
jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


VII SEURAN HALLINTO
13§ Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä
seuraa edustaa yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi
toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja yhdeksi toimintavuodeksi valitut 3-8 jäsentä. Hallituksen
jäseniä valitessaan yhdistyksen kokouksen tulee huomioida sekä jatkuvuus että uudistuvuus
yhdistyksen toiminnassa.
Jos hallituksen jäsenmäärä kesken toimintakauden laskee alle neljän jäsenen, puheenjohtaja
mukaan lukien, valitsee seuran ylimääräinen kokous tarvittavan määrän uusia hallituksen jäseniä
jäljellä olevaksi toimikaudeksi, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja
rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen
lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä ovat paikalla.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
- toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja
tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
- olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
- suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
- vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat työryhmät suorittamaan niille
määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä
- vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
- vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
- pitää jäsenluetteloa
- hoitaa seuran taloutta
- hoitaa seuran tiedotustoimintaa
- hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet
- valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
- ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
14§ Seuran toiminta- ja tilikausi alkaa 1 päivän heinäkuuta ja päättyy 30 päivänä kesäkuut
seuraavana kalenterivuonna.
15§ Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen
hallituksen jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


VIII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
16§ Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä
alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.
17§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen
saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistön
kannatus kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.
18§ Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja
kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolme neljäsosan (3/4)
kannatettava sitä kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä
kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.
19§ Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen
liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen
päätöksen mukaisesti. Pesänselvityshenkilöinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran
purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
20§ Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain
määräyksiä.